Regulamin sklepu

    Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://hobby-store.pl, prowadzonym przez MADKOM GRZEGORZ SZCZECHOWIAK, SYROKOMLI 3A, GDYNIA 81-439, NIP: 5861474009, REGON: 191819227.

    Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

   

1. Zakres obowiązywania regulaminu

    Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.    

2. Zawarcie umowy 

    Umowa sprzedaży zostaje zawarta z MADKOM GRZEGORZ SZCZECHOWIAK.

    Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w naszym sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie – składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia i jego przyjęcie do realizacji. Wraz z otrzymaniem tej wiadomości zawarta zostaje umowa sprzedaży.    

3. Język i zasady utrwalania umowy

     Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim 

    Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Ponadto Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.    

4. Dostawa produktów 

    W niektórych przypadkach do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.

    Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem: HOBBY STORE, ZWYCIĘSTWA 96/98, 81-451 GDYNIA, w godzinach OD 08:00 DO 16:00.    

5. Płatności

    W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

5.a. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.b. Płatność przelewem standardowym na konto firmy,

5.c. Płatność elektroniczna za pośrednictwem BLIK (obowiązuje tylko dla zamówień składanych w polskiej złotówce.

5.d. Płatność szybkim przelewem z konta bankowego klienta na subkonto bramki płatniczej.

5.e. Płatności kartą płatniczą obejmujące:

- karty płatnicze VISA

- karty płatnicze VISA ELectron

- karty płatnicze Mastercard

- karty płatnicze Mastercard Electronic

- karty płatnicze Maestro

5.f. Płatności portfelem płatniczym:

- GooglePay

-ApplePay

    Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

    Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest Blue Media S.A. zarejestrowana w Polsce.

6. Całościowy lub częściowy zwrot płatności

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej lub na inne wskazane konto klienta.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

    Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, takim jak:

- spółki prawa handlowego

- osoby prowadzące działalność gospodarczą zakupujące produkty na cele związane z działalnością gospodarczą

- spółki osobowe zakupujące produkty na cele związane z działalnością gospodarczą.

8. wyłączenie prawa odstąpienia od umowy produktów nieprefabrykowanych*

Brak możliwości odstąpienia od umowy dotyczy produktów nieprefabrykowanych obejmujących między innymi:

- profili aluminiowych ciętych na wymiar, nawiercanych lub gwintowanych wg preferencji klienta

- przewodów elektrycznych ciętych na wymiar

- pasków zębatych ciętych na wybraną długość

- rurek teflonowych teflonowych ciętych na wybraną długość

- prowadnic liniowych

- wałków liniowych

- inne niewymienione spełniające indywidualne zapotrzebowanie klienta, lub posiadające dużą ilość wariantów.

* Przepis art. 38 ust. 3 Praw Konsumenta    

9. Zastrzeżenie własności rzeczy

    Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.     

10. Szkody powstałe podczas transportu

    Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw (opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji) i ich zaspokojenia. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

    Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci", czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na Państwa w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Państwu oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.   

11. Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady 

    Dotyczy Konsumentów: jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin. W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

    Reklamacje można składać:  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hobby-store.pl na piśmie na adres: MADKOM GRZEGORZ SZCZECHOWIAK, ZWYCIĘSTWA 96/98, 81-451 GDYNIA kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu: 0048519301288  Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego. 

    Dotyczy Przedsiębiorców: (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci", czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): w przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

    Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: PN-PT 08:00-16:00.

12. Zgłoszenie braków w przesyłce lub niezgodności towarów z opisem lub specyfikacją:

Klient ma prawo zgłosić braki ilościowo-jakościowe w otrzymanej przesyłce w terminie 48h roboczych od momentu otrzymania przesyłki. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że paczka odebrana przez klienta jest kompletna i została przyjęta bez zastrzeżeń.

W przypadku uszkodzenia paczki w transporcie klient indywidualny (konsument w rozumieniu Prawa) ma obowiązek spisać protokół szkody w dniu odbioru paczki oraz udokumentować szkodę stosowną dokumentacją foto-video. W przypadku spisania protokołu w terminie późniejszym niż uprzednio wskazany, klient dochodzić będzie odszkodowania od przewoźnika we własnym zakresie.

13. Usługi świadczone drogą elektroniczną

    W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości. 

14. Anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku:

- stwierdzenia braków w danych osobowych podanych w zamówieniu lub podania nieprawidłowych danych osobowych lub numeru identyfikacji podatkowej niezgodnego z publicznym rejestrem podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą (KRS oraz CEiDG).

- w przypadku wyczerpania stanu magazynowego lub uszkodzenia towaru przed wysyłką

- w przypadku ryzyka braku odbioru paczki pobraniowej przez klienta.

15. Anulowanie zamówienia przez Klienta

Anulowanie zamówienia przez klienta możliwe jest tylko w przypadku statusu zamówienia ZŁOŻONE. 

Klient może bezkosztowo anulować zamówienie w przypadku braku uprzednio zatwierdzonego przez niego opóźnienia powstałego z winy sklepu (nie dotyczy opóźnienia realizacji z winy klienta lub przesunięcia terminu wysyłki na życzenie klienta).

16. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

    Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.    

17. Postanowienia końcowe

    Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.

    W przypadku Przedsiębiorców dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

    W przypadku Przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub wyodrębnionych podmiotów publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

search-icon