Sklep Internetowy www.hobby-store.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

SPIS TREŚCI:

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 2. NIEODPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE
 • 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 • 4. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 • 5. FORMY, TERMINY ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY
 • 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • 7. REKLAMACJA
 • 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Słownik pojęć pojawiających się w Regulaminie Sklepu Internetowego:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. KLIENT –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma bądź usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  6. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.hobby-store.pl
  7. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Grzegorz Szczechowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Madkom Grzegorz Szczechowiak wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Syrokomli 3a, 81-349 Gdynia, NIP: 5861474009, REGON: 191819447, adres poczty elektronicznej: sklep@hobby-store.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 519 301 288
  8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  9. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  10. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hobby-store.pl prowadzony jest przez Grzegorza Szczechowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Madkom Grzegorz Szczechowiak wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5861474009, REGON: 191819447.
 3. Dane kontaktowe sklepu internetowego:
 • Syrokomli 3a, 81-349 Gdynia, adres poczty elektronicznej: sklep@hobby-store.pl , adres poczty elektronicznej do reklamacji: reklamacje@hobby-store.pl numer telefonu kontaktowego: +48 519 301 288
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców o cechach konsumenta (zawierających Umowę Sprzedaży niezwiązaną z ich działalnością zawodową, dalej: POCK), jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane indywidualnie do poszczególnych powyżej wymienionych podmiotów.
 2. Regulamin sklepu internetowego hobby-store.pl udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. NIEODPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. W celu korzystania z usług elektronicznych w Sklepie Internetowym konieczny jest dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu. Do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę hobby-store.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: zalecana minimalna rozdzielczość ekranu wynosi 1024×768, korzystanie z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Kontem jest zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
  1. Korzystanie z Konta możliwe jest po zaznaczeniu na etapie składania zamówienia pola Stwórz konto i zaakceptowanie wprowadzonych danych poprzez przycisk „Kupuję i płacę”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2. Świadczenie usług w ramach Konta na hobby-store.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy.
  3. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia Klientowi wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów; przeglądanie historii / statusów zamówień; zarządzenie informacjami / powiadomieniami, które Klient chce otrzymywać, korzystanie z Newslettera, dodawanie opinii o produktach oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
  4. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym Klient rozpoczyna korzystanie z Formularza Zamówienia. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  5. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”. Do momentu potwierdzenia zakupu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
  6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych identyfikujących Klienta: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: zamówione Produkty i ich ilość, miejsce i sposób dostawy oraz sposób płatności. W wypadku Klientów będących przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Wystawienie faktury VAT jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy Klient przy zawarciu Umowy Sprzedaży podał numer NIP swojego przedsiębiorstwa.
 5. Newsletter – Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Usługobiorca po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali subskrypcji.
  2. Usługa Elektroniczna Newsletter ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera. W celu rezygnacji należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres opisany w §1 ust.3 Regulaminu.
  1. W opisie reklamacji Usługobiorca podać powinien: informację i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania związane z podanymi nieprawidłościami oraz danych kontaktowych składającego reklamację w celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z § 2 punkt 5.1 Regulaminu.
 2. Ceny Produktów zamieszczone na Stronie Internetowej: podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych oraz nie zawierają kosztów dostawy. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Klient, zawierając Umowę Sprzedaży oraz dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu zgłasza żądanie uzyskania faktury oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej.
 4. Informacje o Produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem Internetowym a Klientem za zawartą.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 punkcie 3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 6. Prawo konsumenta w zakresie otrzymania dokumentu zawierającego podstawowe dane o zawartej transakcji realizuje wystawiona przez Sprzedawcę faktura/paragon. Faktura/paragon zostanie Klientowi doręczona drogą elektroniczną w momencie wydania Produktu do wysyłki w przypadku wyboru formy płatności kartą kredytową /debetową lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. W sytuacji wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, faktura/paragon zostanie doręczona drogą elektroniczną z momentem zaksięgowania kwoty równoznacznej cenie Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy. Faktura/paragon stanowi dowód zawartej transakcji i faktu nabycia towaru przez Klienta.

4. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność karta kredytową / debetową.
  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą realizowane są pośrednictwem serwisów elektronicznych:

 1. Przelewy24.pl wszystkie możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: DialCom24 Sp. z o.o. mająca siedzibę pod adresem 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pond numerem KRS 0000306513, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.
 2. PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak płatności w oznaczonym terminie powoduje, że Umowa Sprzedaży jest uznawana za niezawartą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. FORMY, TERMINY ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, a także VAT i cło w przypadku zamówień do Wielkiej Brytanii oraz innych krajów spoza Unii Europejskiej) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • 5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
 • 5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 • 5.4.3. Przesyłka paletowa.
 • 5.4.4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

5.5. Termin dostawy  Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych w przypadku zamówień krajowych i 14 Dni Roboczych w przypadku zamówień zagranicznych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych w przypadku zamówień krajowych i 14 Dni Roboczych w przypadku zamówień zagranicznych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • 5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • 5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 • 5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

 1. Zgodnie z art. 27 oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 20 lutego 2020 r.)) Konsument oraz POCK, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §9 punkcie 8 Regulaminu.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Syrokomli 3a, 81-349 Gdynia lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hobby-store.pl;
 3. 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument oraz POCK może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta, POCK lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument / POCK ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta / POCK o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument / POCK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Konsument / POCK korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta / POCK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument / POCK powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Jeżeli Konsument / POCK wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument / POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi / POCK w odniesieniu do poniższych umów.
  1. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta / POCK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta / POCK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. W której Konsument / POCK wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument / POCK żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi / POCK w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. Zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta / POCK przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania produktu bez wad oraz zapewnienia Dostawy Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@hobby-store.pl.
  1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta / POCK, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta / POCK, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  2. Sprzedawca rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego, powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli Klient będący konsumentem bądź POCK zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Syrokomli 3a, 81-349 Gdynia. W przypadku Klienta będącego konsumentem bądź POCK koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w pozostałych przypadkach koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem bądź POCK z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami / POCK.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem / POCKw terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem / POCK żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami / POCK Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem / POCK korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem / POCK obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W razie stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem / POCK zostaje wyłączona
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami / POCK Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem / POCK jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem / POCK tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem / POCK.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem / POCK zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 10. Odwrócony podatek VAT – w przypadku gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są towary określone w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.), w szczególności pod pozycjami 28a, 28b lub 28c oraz gdy stroną Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca i Klient o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, a także jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej ww. towary, bez kwoty podatku, przekroczy kwotę 20.000 zł, to Sprzedawca sprzedaje towar bez kwoty podatku VAT i wystawia fakturę zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ww. wskazanej ustawy, to jest z tzw. „odwrotnym obciążeniem", a na Kliencie ciąży w takim wypadku obowiązek rozliczenia i zapłaty należnego podatku VAT.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, chyba że Usługodawca wskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Hobby-store.pl powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego zarejestrowanym Klientom na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji konta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail sklep@hobby-store.pl.  Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami bądź POCK przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami / POCK – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego.

Regulamin z dnia 30 grudnia 2020r. 

search-icon