Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy 

    Konsumentom przysługuje 14 dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru. 

    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (MADKOM GRZEGORZ SZCZECHOWIAK, ZWYCIĘSTWA 96/98, 81-451 GDYNIA, POLSKA, sklep@hobby-store.pl, telefon: 0048519301288 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

    Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

    Proszę odesłać lub przekazać towar nam lub na adres: HOBBY-STORE (ZWYCIĘSTWA 96/98, 81-451 GDYNIA, POLSKA), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. 

    Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest na podstawie opłaty ryczałtowej w kwocie 300,00 PLN netto lub wyższej w przypadku poniesienia przez Sprzedawcę wyższych kosztów niż wskazana opłata ryczałtowa (dotyczy zwrotów paletowych w obrysie, paletowych pozaobrysowych lub transportów ponadgabarytowych lub dedykowanych).

    Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

     Umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy wszystkich towarów docinanych na wymiar wskazany w zamówieniach klienta lub wg dostarczonej specyfikacji technicznej).

        Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) –

Adresat MADKOM GRZEGORZ SZCZECHOWIAK, ZWYCIĘSTWA 96/98, GDYNIA, POLSKA, sklep@hobby-store.pl.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data (*)

Niepotrzebne skreślić.

Poniższe wykreślono w dniu 5 stycznia 2022 o godzinie 14:20 czasu polskiego.

-------------------------

Zwrot niepożądanych towarów - tylko dla konsumentów w UE

W UE masz prawo do anulowania zakupu online w ciągu 14 dni roboczych.

Prawo do anulowania

Masz prawo do anulowania zamówienia w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, ale musisz nas o tym poinformować - możesz to zrobić używając swojego konta, lub po prostu wysyłając e-mail z rezygnacją.

Okres anulowania zamówienia

Termin anulowania zamówienia wygasa po upływie 14 dni od dnia fizycznego wejścia w posiadanie przedmiotów należących do zamówienia. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślą Państwo towar przed upływem 14 dni. Dokonamy zwrotu bez zbędnej zwłoki i nie później niż - (a) 14 dni od dnia, w którym otrzymamy od Państwa zwrot dostarczonych towarów, lub (b) (jeśli wcześniej) 14 dni od dnia, w którym dostarczą Państwo dowód, że zwrócili Państwo towary, lub (c) jeśli towary nie zostały dostarczone, 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, których użyliście Państwo w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniliście Państwo inaczej; w żadnym wypadku nie poniesiecie Państwo żadnych opłat w wyniku zwrotu. Wstrzymanie zwrotu kosztów Możemy wstrzymać zwrot kosztów do czasu otrzymania przez nas towarów z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot towarów należy odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Koszty zwrotu

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiedzialność konsumenta za zaniżoną wartość towarów Jesteś odpowiedzialny tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w inny sposób niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

------------------------

search-icon